საწარმოო დანიშნულების ნაგებობები სპეციფიურ საინჟინრო ქსელებს საჭიროებენ და არც თუ იშვიათად ავტომატიზაციის მაღალი დონით გამოირჩევიან. ჩვენს გუნდს კარგად აქვს გაცნობიერებული თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია საწარმოო დანიშნულების ობიექტებზე მუშაობა, მათი საწარმოო დანიშნულებიდან გამომდინარე. მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა უსაფრთხოების სისტემების და ინფორმაციის დამუშავების ცენტრალურ პუნქტებს.